Home >

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Deze bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen.

Het bestuur hanteert de bestuursfilosofie ‘Besturen op hoofdlijnen’. Hierbij stelt het bestuur de kaders vast voor het beleid. Ook ziet het bestuur toe dat het (uitgevoerde) beleid past binnen deze kaders. De vertaling naar beleid voor de organisatie en de uitvoering van het beleid is opgedragen aan de directeur van de school. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut.