Inleiding

In het schooljaar 2008-2009 hebben we besloten te gaan beginnen met de ontwikkeling van de school met behulp van het BAS-project.
Het BAS-model bevat een blauwdruk van een school. Het model is opgebouwd uit zeven poten ieder bestaand uit vier niveaus.
De heer K. Dol, medewerker van het Seminarium voor orthopedagogiek, heeft aan het begin van het schooljaar 2009-2010 de beginsituatie in kaart gebracht.
Daarna zijn we begonnen met teambijeenkomsten om met elkaar na te denken over de invulling van ons onderwijs.
Voor de zomervakantie hebben we de cel regels en routines behandeld. Dit resulteerde in duidelijke afspraken zodat voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt. De belangrijkste regels zijn gevisualiseerd middels foto's. Hierdoor worden de regels onbewust steeds onder de aandacht gebracht.

Een stuurgroep onder leiding van de directeur geeft leiding aan het veranderproces en heeft tot taak al de verschillende ideeën tot een voor iedereen acceptabele oplossing te brengen.
Het eindresultaat wordt vastgelegd in een slotdocument. Deze documenten komen in een map die iedere leerkracht heeft.
De map moet gevuld gaan worden met deze documenten en eventuele bijlagen.

Naast deze ontwikkelingen willen we ons als school beziggehouden met de aanpak van het pedagogisch klimaat.
Een Pedagogisch Leerlingvolgsysteem zorgt voor een meetmoment. Daarmee viel uitval vast te stellen. We kiezen voor een preventieve aanpak. De curatieve aanpak is er ook maar heeft zeker niet het hoofdaccent.
We gebruiken een leergang sociale vaardigheden. Iedere week wordt er een les uit gegeven in alle groepen van de school.
In de bovenbouw houden de leerkrachten gesprekken met de leerlingen. Deze gesprekken vinden plaats om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen.
Daarnaast houdt de directeur gesprekken met leerlingen uit diverse groepen om te peilen hoe het staat met het welbevinden van de leerlingen.
Naast de aandacht voor leerkrachten en leerlingen is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de ouders.
Om de vijf jaar jaar wordt de mening over de school gevraagd aan de ouders door middel van een enquête.
Daarnaast worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij uiteenlopende activiteiten die er in en om de school plaatsvinden.
Aan de school is een contactcommissie verbonden. Daarin heeft een aantal moeders zitting. Zij staan het team bij als er in school zaken georganiseerd moeten worden. Te denken valt aan de uitleen van de boeken van de schoolbibliotheek, catering bij diverse activiteiten, e.d.
Met de MR is er regelmatig overleg over de gang van zaken in school.

De mening van alle geledingen van de school komen zo aan bod. We hopen op deze manier een transparant beleid te voeren waarin voldoende inspraak is voor iedereen zonder dat we onze eigen koers uit het oog verliezen.

We willen op deze manier een school vormgeven die voldoet aan de eisen van de tijd en voor de leerlingen een veilige haven is, waar ze rust en orde vinden om zich optimaal te ontplooien.

We willen leerlingen toerusten voor de maatschappij waarin ze leven. Bovenal is het onze taak de leerlingen te leiden tot de Heere Jezus. Zijn oproep: 'Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet' is daarbij het leidende principe.
De vorming die we de leerlingen willen geven is primair bedoeld om ze gereedschappen te geven om te leven als een christen.
Aandacht voor de godsdienstige opvoeding is daarom een vanzelfsprekendheid.

We spreken de wens uit dat onze school een planthof mag zijn van de HEERE en dat we daarvoor een bescheiden bijdrage mogen leveren door een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren. Dat maakt mede deel uit van onze identiteit.