Home > Onderwijsconcept - Inleiding

In het schooljaar 2008-2009 zijn we begonnen met het BAS-project.

Het BAS-model is een blauwdruk van een school. Afspraken zijn vastgelegd in slotdocumenten die terug te vinden zijn in de tegels van het BAS-model. Klik op de cellen en u vindt meer informatie.

Er is veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. We werken zoveel mogelijk preventief. We leren de kinderen vaardigheden aan om goed met zichzelf en elkaar om te gaan. We gebruik de leergang PAD.

We willen een school zijn die voldoet aan de eisen van de tijd en die voor de leerlingen een veilige haven is, waar ze rust en orde vinden om zich optimaal te ontplooien.

Het is onze taak de kinderen te leiden tot de Heere Jezus. Zijn oproep: 'Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet' is daarbij het leidende principe. Het zaad van het Woord mag gezaaid worden en zo kan de school een planthof van de HEERE zijn.

De vorming die we de leerlingen willen geven is primair bedoeld om ze gereedschappen te geven om te leven als christen.

We willen leerlingen toerusten voor de maatschappij waarin we leven. Met het vak Burgerschap wordt daar specifiek aandacht aan besteed.

Het leveren van kwalitatief goed onderwijs maakt mede deel uit van onze identiteit.