Home > Raad van Toezicht

De directeur van onze school is ook bestuurder. Vanwege deze rol is de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school. De Raad van Toezicht heeft als taak toe te zien op het functioneren van de directeur-bestuurder. Het toezicht richt zich op onder andere de aspecten identiteit, onderwijskwaliteit, personeelsbeleid en financieel beleid. De Raad van Toezicht heeft een visie geformuleerd en een Toezichtkader. Het Toezichtkader is een instrument waarmee controle kan worden uitgeoefend. De directeur-bestuurder verantwoordt zich middels rapportages aan de Raad van Toezicht.  

Voor zowel de bestuurder  als de toezichthouder zijn profielen opgesteld. Deze profielen zijn via onderstaande links te raadplegen.