Home > Inspectierapport

De inspectie maakt elk jaar een risicoanalyse van de school. Hierbij wordt gekeken naar de onderwijsresultaten Ook wordt er een analyse gemaakt van de jaarstukken en eventueel geregistreerde signalen. Indien deze eerste risicoanalyse indicaties van risico's laat zien, worden zo nodig aanvullende gegevens en documenten opgevraagd en vindt een gesprek met het bestuur plaats. Indien naar aanleiding van deze voortgezette analyse blijkt dat er geen reden tot zorg is, kent de inspectie de school basistoezicht toe.

Dit betekent dat er jaarlijks een risicoanalyse plaatsvindt tenzij er plotselinge risico's opdoemen. Dan kan ook eerder een analyse worden opgestart.

School met de Bijbel Ruitenbeek heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

> Verslag inspectiebezoek (pdf)