Basiscommunicatie

Onder basiscommunicatie verstaan we de vaardigheid van de leerkracht om zo met leerlingen te communiceren dat zij het contact als positief ervaren. De relatie tussen de leerkracht en de leerling is van fundamenteel belang voor het welbevinden en de leerresultaten van de leerling. We ontwikkelen zelfvertrouwen, zelfrespect en motivatie bij de leerlingen, wanneer we als leerkrachten zorgen voor positieve contactmomenten (verbaal, non-verbaal, schriftelijk).

Ook via correctiewerk communiceer je met leerlingen. Ook deze contactmomenten moeten stimulerend voor de leerlingen zijn. Er moet waardering uit blijken voor hun werk en er moet stimulans van uitgaan.

Leerlingen moeten zelf kritisch met hun eigen werk leren omgaan, waardoor ze verantwoording leren dragen voor hun eigen leerproces.

Kinderen moeten van corrigeren iets leren. Het moet voor kinderen informatief en motiverend zijn.

> Slotdocument
> Checklist


> Terug naar het BAS model