Home > Lid worden van de schoolvereniging

U kunt lid worden van de schoolvereniging wanneer u instemt met de grondslag van de vereniging zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 lid 1 van haar statuten.

Artikel 2
Haar grondslag is het eeuwig blijvend onveranderlijk Woord van God, te weten de Heilige Schrift, overeenkomstig de erkende belijdenisgeschriften (Formulieren van Enigheid) van de Gereformeerde Kerken in Nederland, in 1618/1619 door de Dordtse Synode vastgesteld.
Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moet zijn met de Heilige Schrift, in de zin als boven.

Artikel 3 lid 1
Het doel der vereniging is het stichten en instandhouden van Scholen met de Bijbel te Overwoud bij Lunteren. Zij is gevestigd te Lunteren, gemeente Ede.

Artikel 5 lid 1
Leden van de vereniging zijn alle mannelijke gezinshoofden of indien zij overleden zijn hun echtgenoten, die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.
Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten die personen, die:
a. instemming betuigen met de in artikelen 2 en 3 lid 1 omschreven grondslag en doel;
b. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
c. bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. Minderjarige personen behoeven daartoe de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Op het aanmeldingsformulier is een paragraaf opgenomen waarin u kunt aangeven lid te willen worden.