Inspectiebezoek

9 april 2021

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we eengesprek gehad met de inspecteur van hetonderwijs. We kunnen terugzien op eengoed gesprek. De inspecteur vroeg ookbelangstellend hoe we de coronatijdhebben ervaren en hoe leerlingen,leerkrachten en ouders deze tijd zijndoorgekomen. We hebben aangegeven dathet voor iedereen een pittige tijd isgeweest en we hopen dat dit niet nog eenkeer zal gebeuren.

Verder is er gesproken over de wijzewaarop het bestuur bestuurd. Het bestuuris tegenwoordig aanspreekpunt van deinspectie, daarom waren er ook driebestuursleden digitaal aanwezig bij debespreking. De voorzitter heeft aan dehand van een presentatie toegelicht hoe er gewerkt wordt. Daarna hebben we gesproken over drie, door de school aangereikte, thema's: Kwaliteitscultuur, Veiligheid en Leervorderingen van leerlingen.

Daarna heeft de inspectie toegelicht op welke wijze de inspectie de eindresultaten beoordeeld. Daar is een nieuwe manier van werken voor. De inspecteur merkte op dat dat in de schoolgids ook aangepast dient te worden. Zo waren er nog een paar punten die in de schoolgids anders verwoord moeten worden.

Daarnaast maakte de inspecteur ons er op attent dat het vak burgerschap volgend jaar als apart vak op het rooster moet staan en vanuit lesdoelen geformuleerd moet worden. Dat is iets waar we de komende tijd verder mee aan de slag kunnen.
De conclusie van de inspecteur was dat we goed bezig zijn en dat er geen reden is voor een uitgebreider onderzoek. Als de coronacisis voorbij is zal er in de komende jaren een regulier bezoek aan school worden gedaan waarbij lessen bezocht worden en gesprekken worden gevoerd met ouders, leerkrachten en leerlingen.

We kijken tevreden terug op het gesprek en het heeft ook wel weer punten van aandacht opgeleverd waar we onze winst mee kunnen doen.


Terug naar het nieuwsoverzicht