Weer naar school

23 april 2020

Dinsdagavond heeft de regering voorschriften bekend gemaakt over het weer opengaan van de basisscholen. We informeren u middels deze brief hoe we dat vorm zullen geven in de weken na de meivakantie.

De maatregelen van de regering zijn kort samengevat als volgt:

Vanaf 11 mei worden de basisscholen gedeeltelijk opengesteld. De helft van het aantal leerlingen kan tegelijk naar school. Er moet een verdeling worden gemaakt.
Scholen kunnen zich de komende weken voorbereiden. De maatregel gaat 11 mei in.
Jonge kinderen zijn minder besmettelijk. Zij dragen het virus in mindere mate over op elkaar of op volwassenen.
De 1,5 meter afstand is niet haalbaar en zo het er nu naar uitziet, ook niet noodzakelijk.
Als leerlingen of leerkrachten klachten hebben (verkouden, koorts, hoesten) moeten ze thuisblijven.
Leerkrachten kunnen bij klachten getest worden.
Evenementen worden tot 1 september opgeschort (actiemark)

Meivakantie
Deze maatregel houdt in dat we vanaf 11 mei weer leerlingen op school ontvangen. De meivakantie hadden we gepland van 27 april tot en met 5 mei. Deze vakantie verlengen we tot en met 8 mei. Dat betekent dat er twee weken meivakantie is. De leerkrachten hebben die extra dagen de tijd hun lokaal in orde te maken en voorbereidingen te treffen om na de vakantie weer een goede start te maken met de leerlingen. Voor deze twee weken wordt geen lesrooster verstrekt. Wel ontvangt u binnenkort een Doe-boek met allerlei leuke activiteiten en opdrachten die in de meivakantie kunnen worden gedaan.

Werkwijze groepen
De leerlingen mogen niet allemaal tegelijk naar school. Het is voorgeschreven de schoolbevolking in tweeën te delen zodat er in elke groep maar de helft van de leerlingen aanwezig is. We hebben besloten dat we de twee groepen die zodoende ontstaan 's morgens en 's middags naar school laten komen. De ene groep komt dus 's morgens naar school en de andere groep 's middags. We spreiden de dagdelen die de leerlingen op school komen zo evenwichtig mogelijk over de week. Voor alle groepen geldt dat de helft van de groep op woensdagmorgen vrij is. De andere helft van de groep komt op vrijdagmorgen op school. Op vrijdagmiddag is iedereen vrij.

De leerkrachten bereiden de hoofdvakken voor (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) en één ander vak. Deze lessen worden 's morgens aan de ene groep gegeven en 's middags aan de andere groep. We beperken de lessen tot de hoofdvakken om zo de leerlingen intensief te kunnen begeleiden en eventuele achterstanden weg te werken. We zien een aantal voordelen bij deze werkwijze:

  • Dagelijks contact tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling.
  • Veel tijd om leerlingen extra instructies te geven.
  • Kleine groepen om les aan te geven.
  • Gelegenheid om achterstanden weg te werken.
  • 's Morgens en 's middags wordt hetzelfde programma gegeven. Dit scheelt de leerkrachten voorbereiding.
  • Door de dagelijkse lessen aan alle leerlingen te geven vervalt het thuisprogramma. We voorzien moeilijkheden in de afstemming als er zowel een school- als een thuisprogramma verzorgd moet worden. Dat willen we op deze wijze voorkomen.
  • Voor veel ouders was het thuisonderwijs op den duur een zware belasting. Dat is nu voorbij. Bij de keuze van een hele dag naar school en daarna een dag thuis, moet er ook een thuisprogramma worden verzorgd. Dat is voor leerkrachten niet goed te organiseren naast het lesgeven en kinderen zullen thuis ook steeds weer moeten wennen aan de werkwijze.

Dit zijn voor ons de redenen om te kiezen voor de huidige opzet. Vanzelfsprekend zijn er ook bezwaren bij deze werkwijze, maar we zijn van mening dat we hiermee de leerlingen het meeste recht doen.

Voor de keren dat leerlingen helemaal thuis zijn, verstrekken we per groep een programma waarin dingen staan die extra geoefend kunnen worden. Dit overzicht zal bij de nieuwsbrief worden verstrekt. Na de meivakantie ontvangt u van de leerkrachten details over het werk dat thuis gedaan kan worden. De leerlingen krijgen dan ook materialen mee, waarmee ze thuis zelfstandig aan de slag kunnen.

Dagrooster
Om de onderwijsuren voor de morgen- en middagleerlingen gelijk te houden, gaan we met de Bijbelvertellingen door op de inmiddels vertrouwde wijze. Iedere dag komt er een Bijbelverhaal op de site te staan. De bedoeling is dat u die met uw kinderen 's morgens beluistert. De eerste groep kinderen wordt om 9.30 uur op school verwacht, dus voor die tijd kan het Bijbelverhaal worden beluisterd. De groep 'morgenkinderen' krijgt les tot 11.45 uur. Dan worden de lessen beëindigd en mogen de leerlingen nog een kwartier buitenspelen. Voor kinderen zijn de contactmomenten belangrijk, vandaar dat we gelegenheid geven om met elkaar te spelen. Dat doen we niet op het gebruikelijke tijdstip, maar aan het einde van de morgen. We hoeven dan na het buitenspelen geen maatregelen te nemen op
het gebied van hygiëne. De leerlingen komen op deze manier immers niet meer naar binnen.

De 'middagkinderen' worden om 13.00 uur op school verwacht. Er wordt les gegeven tot 15.15 uur. Daarna is er een kwartier buitenspelen. De leerlingen kunnen om 15.30 uur worden opgehaald.

De kleuters gaan wel op andere tijdstippen buitenspelen.

08.45 uur Bijbelverhaal luisteren
09.30 uur Start morgenleerlingen (ontvangstgesprek)
11.45 uur Afsluiten van de morgen/buitenspelen
12.00 uur Ophalen leerlingen

13.00 uur Start middagleerlingen (ontvangstgesprek)
15.15 uur Afsluiten van de middag/buitenspelen
15.30 uur Ophalen leerlingen

Verjaardagen en eten en drinken
In de afgelopen periode zijn veel leerlingen jarig geweest en dat zal de komende weken ook het geval zijn. We hebben besloten deze verjaardagen niet op school te vieren. We willen onze tijd optimaal benutten en leerlingen kunnen ook niet de hele klas trakteren omdat niet alle leerlingen aanwezig zijn. Omdat de pauzes aan het einde van de morgen of middag zijn, hoeven de leerlingen ook geen eten of drinken mee te nemen. Na de pauze aan het einde van de morgen gaan ze naar huis en dat geldt ook voor de middag.

Voor de morgenleerlingen van groep 1, 2 en 3 is dit anders. Zij kunnen wel eten en drinken meenemen. Voor de leerlingen die 's middags komen hoeft dat niet. Op gewone middagen op school, gebeurt dat ook niet.

Indeling groepen
De indeling van de groepen hebben we gemaakt 'zonder aanzien des persoons'. Er is gekeken naar een paar voorwaarden:

  • Kinderen van een gezin komen op hetzelfde dagdeel naar school
  • De aantallen van de groepen zijn gelijk verdeeld

De indeling is gemaakt met de gezinnenlijst. Eerst zijn de gezinnen met de meeste kinderen ingedeeld, daarna de kleinere gezinnen. Op deze manier was het mogelijk de kinderen van een gezin op hetzelfde dagdeel te plannen en de groepen even groot te maken. Ruilen is daarom niet mogelijk omdat dan de aantallen 'in het honderd' gaan lopen.

De leerlingen van groep 0 die vanaf januari naar school zijn gekomen, zijn niet ingeroosterd. Groep 1 zou met die leerlingen erbij toch weer te groot worden. Voor deze leerlingen wordt wel een thuisprogramma geboden. Ouders kunnen zelf een keuze maken uit de werkjes die in dit programma worden aangeboden.

Materialen
De lesmaterialen liggen nu nog voornamelijk thuis. Deze materialen moeten weer op school terecht komen. Om op maandag 11 mei een goede start te kunnen maken, willen we de materialen voor de meivakantie weer op school hebben. We verzoeken u daarom alle materialen per groep geordend a.s. vrijdagmiddag (24 april) op school in te leveren. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur is er gelegenheid om de materialen in de groepen te brengen. Het is fijn als u de spullen in de groepen brengt waar het thuis hoort. De leerkrachten kunnen in de meivakantie de spullen ordenen en weer bij de leerlingen in de kastjes doen.

Toetsen en repetities
Gisterenmiddag hebben we een personeelsvergadering gehad waarin we gesproken hebben over de toetsen en repetities die leerlingen normaal maken. De repetities voor de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis) laten we voorlopig nog zitten. Wat betreft de hoofdvakken, zullen we eerst de blokken afmaken waar de leerlingen mee bezig zijn. Daarna zullen we de methodetoetsen afnemen. Aan de hand van de resultaten bepalen we in hoeverre het noodzakelijk is om eerder gemiste toetsen af te nemen. Normaal gesproken maken de leerlingen begin juni de Cito-toetsen. Die gaan we uitstellen naar eind juni. We zullen bezien of we de resultaten zullen gebruiken voor de rapporten aan het einde van het schooljaar. Groep 7 zal de entreetoets gaan maken in plaats van de gewone cito-toetsen.

Hygiëne
De hygiëne is een belangrijke voorwaarde voor het opengaan van de school. Het is belangrijk dat bij gezondheidsklachten zoals koorts, verkoudheid en/of hoesten, de betreffende leerlingen of leerkrachten thuis blijven. Leerlingen die onverhoopt toch met zulke klachten op school komen, worden niet toegelaten. Voor leerkrachten is er de mogelijkheid bij klachten getest te worden om te weten of er een coronabesmetting is of niet.

Bij de ingangen van school hangen pompjes met desinfecterende vloeistof. Iedereen die binnenkomt is verplicht zijn/haar handen te desinfecteren. De vloeistof verdampt snel, het is daarom niet nodig de handen te drogen met een doekje.

Ouders wordt dringend verzocht in de auto te blijven. Het is niet de bedoeling dat ouders de school in komen. Als uw kind het nog moeilijk vindt om alleen naar de school te lopen, kunt u uw kind bij de deur brengen. De leerkrachten vangen de leerlingen binnen op. Ik ga er vanuit dat dit alleen geldt voor sommige leerlingen van groep 1.

De leerkrachten reinigen tussen de middag en na schooltijd de tafels van de leerlingen zodat de nieuwe groepen kinderen aan schone tafeltjes kunnen werken.

Met het schoonmaakbedrijf worden afspraken gemaakt over extra schoonmaak.

In de lokalen zijn schoonmaakmiddelen en doekjes aanwezig. Ook zal er gezorgd worden voor tissues voor het geval iemand toch zijn neus moet snuiten.

Opvangkinderen
In de afgelopen weken hebben we op school meerdere leerlingen opgevangen omdat ouders werken in een cruciaal beroep. We hopen dat het mogelijk is voor de ouders van deze leerlingen hun werk af te stemmen op de schooltijden die aangegeven zijn voor uw kind(eren), zodat extra opvang op school niet noodzakelijk is. Als dat niet lukt, kunt u contact met mij opnemen via de mail (directie@ruitenbeekschool.nl) of per telefoon (0342-417222). We zorgen als school voor opvang wanneer dat noodzakelijk is.

Tot slot
De afgelopen weken hebt u als ouders een ongekende inspanning geleverd. Niemand had ooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Bij de een ging het soms wat soepeler dan bij de ander, maar we hebben als team veel respect voor de wijze waarop u dit allemaal hebt gedaan. De periode na de meivakantie bent u van die last ontslagen en nemen wij het met liefde weer over. We hopen en bidden dat deze versoepeling van de maatregelen niet zal leiden tot een opleving van het coronavirus. Na de eerste weken zal dat worden geëvalueerd. Bij een positief resultaat zullen de scholen waarschijnlijk weer helemaal open gaan.

Deze onzekere tijd heeft ons laten zien hoe broos en kwetsbaar we zijn. Ik hoop dat we ook hebben ontdekt dat de zekerheid in dit leven niet is te vinden, maar wel bij de HEERE onze God.


Terug naar het nieuwsoverzicht