Home > Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat houdt in dat:

 • leerlingen met plezier naar school gaan
 • er een heldere structuur in de school is, zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat van hen verwacht wordt (dit komt tot uitdrukking in de regels die er zijn in school en de structuur in het lesgeven)
 • leerlingen sociaal vaardig zijn
 • leerlingen hun problemen durven bespreken
 • leerlingen vrijuit durven spreken met medeleerlingen en leerkrachten
 • leerlingen inzicht hebben in hun eigen functioneren en kunnen aangeven wat hun sterke en zwakke kanten zijn
 • de procedure van het pestprotocol helder is
 • de lokalen optimaal zijn ingericht

Een veilig klimaat op school is een belangrijke basisvoorwaarde om tot leren te komen. Onder leren verstaan we het leren van cognitieve vaardigheden maar ook sociale vaardigheden. Het aanleren van sociale vaardigheden is fundamenteel voor het sociale en maatschappelijke leven. Het goed kunnen communiceren maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Ook het zelfbeeld dat een leerling heeft is bepalend voor het functioneren. We achten het onze taak leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van deze eigenschappen. Wie deze vaardigheden beheerst heeft er zijn leven lang voordeel van.

We voeren hierin als motto:
De school als tweede thuis
Daarmee geven we aan dat leerlingen zich op school op hun gemak voelen. Dat is de basis voor de leerlingen om:

 • te kunnen communiceren met elkaar en met de leerkrachten
 • eigen gedrag te kunnen benoemen en beoordelen
 • in staat te zijn om aan te geven wat er verbeterd kan worden

De school biedt een veilige en uitdagende leeromgeving

Om een veilige en uitdagende leeromgeving te creƫren worden de volgende activiteiten ondernomen:

 • uniforme regels
 • afspraken over de manier van lesgeven
 • leerlingen worden respectvol aangesproken
  • Leerlingen die afwijken van de regels worden op hun gedrag aangesproken. Hun persoon wordt gerespecteerd
  • Als een leerling de regels overtreedt is dat geen conflict met de leerkracht maar met de gemaakte afspraken