Effectieve instructie

Slotdocument

De slotdocumenten voorspelbaarheid en instructie en feedback zijn samengevoegd tot een document. Daarin vind je ook de verantwoording en de doelen (Zie slotdocument Structuur 2 Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag).
Er is ook een observatieformulier waarin de afspraken zijn opgenomen. Dit formulier wordt gebruikt als er klassenbezoeken worden gedaan.

Checklist methoden

Verantwoording: De lesmethodes voor taal, rekenen en lezen ondersteunen het directe instructieproces

Doel: Sterke en zwakke punten vaststellen m.b.t. tot directe instructie
Aan de hand hiervan worden maatregelen genomen om zwakke punten uit de methodes te ondervangen

Werkwijze: De vakken worden structureel geëvalueerd (zie schoolplan).
Wanneer een vak aan de beurt is wordt het analyseformulier gebruikt. Naar aanleiding hiervan worden de sterke en zwakke punten vastgesteld van de methoden en worden er maatregelen genomen om de zwakke punten te ondervangen. Ieder vak heeft zijn eigen coördinator. Er zijn algemene richtlijnen vastgesteld om een vak te evalueren. (zie bijlage).

Handhaving en evaluatie: Directe instructie: Zie slotdocument Structuur 2 Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag
Methoden: zie schoolplan voor de evaluatie van de vakken

Bijlagen:


> Terug naar het BAS model